Polityka Prywatności RODO

 • Jesteś tutaj:
 • Start
 • Polityka Prywatności RODO

Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, poniżej zamieszczamy informację odnośnie wykorzystywania przez niniejszą stronę plików cookies oraz obowiązku informacyjnego administratora danych.

Administrator

Administratorem Państwa danych jest BIO TERM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mieczysława Karłowicza 11/1, 40-145 Katowice, NIP: 8831854068, REGON: 243092034, KRS: 0000436008. Dane kontaktowe administratora: ul. Mieczysława Karłowicza 11/1, 40-145 Katowice, e-mail: ec@ebioterm.pl, tel. kont.: (+48)746660680.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy z Klientem – niezbędność danych do wykonania umowy;
 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie – niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi;
 • cele podatkowe i księgowe – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • marketing bezpośredni oraz bezpieczeństwo administratora – prawnie uzasadniony interes administratora;
 • inne cele – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organu administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przechowywane:

 • dla celów realizacji umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania;
 • dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
 • dla celów podatkowych i księgowych – przez okres 5 lat obrachunkowych;
 • dla innych celów – do czasu wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.