Klauzule informacyjne

  • Jesteś tutaj:
  • Start
  • Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

BIO TERM Spółka z o.o. przestrzega zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz norm prawnych, etycznych i moralnych . Postępowanie zgodne z ww. zasadami ma zapewnić Spółce transparentność. Spółka deklaruje , że jest przeciwna przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. W Spółce wdrożono zasady Polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Do przestrzegania zasad ujętych w polityce przeciwdziałania nadużyciom zobowiązany jest Zarząd Spółki oraz wszyscy pracownicy.

Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień należy zgłaszać na adres internetowy: nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
  2. Osoba zgłaszająca informację może zastrzec swoją anonimowość; w takim przypadku dokonywana będzie anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości.)
  3. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku ich potwierdzenia sprawa będzie załatwiana zgodnie z wewnętrznymi procedurami NFOŚiGW oraz przepisami prawa.

Spółka zapewnia ochronę osobie zgłaszającej nadużycia.